Iekšējais audits

Lai saprastu, kā un cik labi darbojas uzņēmuma vadības sistēma (kvalitātes vadības, pārtikas drošuma vadības vai cita), vadībai jābūt ticamai informācijai un profesionālai novērtēšanai. To var iesniegt audits.

Audits ir neatkarīgs, objektīvs un sistemātisks uzņēmuma kvalitātes vadības / HACCP sistēmas atbilstības, pielietojuma un efektivitātes novērtējums ar mērķi noteikt konkrēto kritēriju ievērošanu.

Atkarībā no auditējamās sfēras var būt finanšu audits, kvalitātes audits, HACCP audits u.c.

Kvalitātes auditu vai HACCP auditu veic, lai saņemtu informāciju par kvalitātes vadības vai pārtikas drošuma vadības sistēmas darbību. Iekšējā audita mērķis ir objektīvo liecību iegūšana attiecībā uz procesu, produktu vai sistēmas darbību.

Audita pienākumi ir:

- veicināt uzņēmuma darbības mērķu realizāciju

- prognozēt iespējamos riskus un to sekas

- objektīvi, precīzi, korekti un pārliecinoši ziņot par audita rezultātiem

- sniegt vadībai objektīvus pierādījumus par uzlabojumu nepieciešamību

Auditu var veikt:

— 1.puse (iekšējais audits), kad uzņēmums pārbauda savu dabu, ņemot vērā normatīvo dokumentu prasības. Veicot iekšējos auditus, bieži pielieto dažādu auditu kombināciju, orientētu uz sistēmu, procesiem, produktiem;

— 2.puse un 3.puse (ārējais audits), kad uzņēmums analizē piegādātāja kvalitātes vadības vai pārtikas drošuma vadības sistēmu (2.puses audits) vai kad neatkarīgā 3.puse novērtē uzņēmumā noteikto prasību ievērošanu.

3.puses auditu var veikt uzņēmumā pēc klienta pieprasījuma, kā arī uzņēmums pats pasūta auditu. Parasti 3.puse audita nobeigumā noformē audita ziņojumu vai izsniedz sertifikātu, ja trešā puse ir sertifikācijas organizācija.

Iekšējie auditi jāplāno, ņemot vērā dažādu darbības veidu svarīgumu. Lai nodrošinātu neatkarību un objektivitāti, persona, kas veic auditu, nevar atbildēt par auditējamo procesu/darbību. Pārbaužu rezultāti jādokumentē un jādara zināmi personālam, kas ir atbildīgs par auditējamo procesu. Struktūrvienību vadītājiem, kuri ir atbildīgi par auditējamo sfēru, jānodrošina, lai atklāto neatbilstību un to cēloņu likvidēšanas darbības tiktu veiktas bez nepamatotas kavēšanās.

Auditoram ir nepieciešams pārliecināties par korektīvo darbību veikšanu un to efektivitāti. Audita rezultāti ir ieejas informācija vadības pārskatēm.

Kādi ir uzņēmumu ieguvumi, veicot iekšējos auditus?

Iekšējie auditi dokumentēti pierāda sistēmas prasību ievērošanu. Uzņēmuma vadība saņem objektīvus un neatkarīgus sistēmas efektivitātes pierādījumus. Iekšējie auditi palīdz saglabāt klientu un kontrolējošo organizāciju uzticību. Auditu rezultāti nosaka jomas, kur ir nepieciešami uzlabojumi. Uzņēmuma vadība saņem iespēju pārbaudīt pārtikas drošības vadības mehānismus.

Personāla attieksme attiecībā uz iekšējiem auditiem var būt dažāda un lielā mērā ir atkarīga no vadības izpratnes par auditoru lomu un uzdevumiem. Jāatceras, ka iekšējais audits nav inspekcija vai policija, detalizēta darba operāciju pārbaude, sīku kļūdu meklētājs vai plaša profila konsultants. Audits paredz auditoru un auditējamo godīgu sadarbību, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzlabotu un attīstītu uzņēmuma darbību.

 

 

 

 

 

 

Jautājumi un atbildes
Kā pārtikas piedevas iegūst? Un kāpēc tās nepieciešamas? Pārtikas piedevu veidi (īss apraksts par katru no veidiem). To iedalījums. Kuras no E-vielām ir īpaši toksiskas un bīstamas, iespējams, pat alerģiskas?

jautājums par E-vielām joprojām interesē patērētājus. Kā neapmaldīties pārtikas piedevu jeb E-vielu džungļos? .............lasīt atbildi šeit

Vai visas E vielas ir tik liels bubulis, kā daudziem šķiet?

E vielas (no angļu valodas – E – edible - ēdams), jeb pārtikas piedevas ir produkta sastāvdaļas un norāde par to klātbūtni produkta marķējumā neliecina, ka šajā produktā ir inde un produkts ir potenciāli bīstams cilvēku veselībai .............lasīt atbildi šeit

Vēlējos lūgt konsultāciju par Diētiskās pārtikas cilvēkiem ar veselības traucējumiem reklāmu. Sakiet, vai šiem produktiem drīkst būt akcijas ar atlaidēm aptiekās, kas publicētas aptiekas avīzē patērētājiem?

LR un ES normatīvajos aktos nav aizlieguma veicināt diētisko produktu, t.sk.diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, realizāciju, veicot akcijas ar atlaidēm un sniedzot informāciju reklāmā, bet .............lasīt atbildi šeit

Vai sviests ir alergēns?

Labdien! Lūdzu palīdzību jautājumā par pārtikas alergēniem: Piens skaitās alergēnu sarakstā. Kā ir ar sviesta lietošanu? Sviests ir piena produkts, līdz ar to arī sviests ir alergēns? Vai sviestu var lietot cilvēki, kas nepanes pienu? Paldies! .............lasīt atbildi šeit

Vai uzturvērtības norādēm pārtikas preču marķējumā obligāti ir jābūt tabulas veidā?

.............lasīt atbildi šeit

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns?

Vai Latvijā ražotajos medikamentos ir glutēns? Atbild Irina Rubinčika, Celiakijas pacientu atbalsta biedrības "Gluten-Free Experts" valdes locekle.............lasīt visu tekstu

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem

Šobrīd esam sākuši strādāt arī ar bezglutēna produktiem - kā zināms, tiem ir savs apzīmējums, vārpiņa kurai ir pārvilkta svītra.........lasīt visu tekstu

Ar ko atšķiras sula, nektārs un sulas dzēriens?

Tirdzniecības nosaukumus „sula” un „nektārs” nosaka 2013.g.15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1113. .........lasīt visu tekstu

Kāds ir Jūsu viedoklis par „Cido” sulām? Vai Latvijā ražotās sulas pakās ir 100% dabīgas? No kā tās tiek ražotas?

„CIDO grupa” ražotas sulas, nektāri un sulu dzērieni ir kvalitatīvi un to lietošana var lieliski papildināt mūsu uzturu ar vitamīniem un minerālvielām, ar ko bagāti augļi. Ja uz CIDO pakas ir uzrakstīts „sula no koncentrāta”, ....lasīt vairāk

Kas ir akrilamīds?

Akrilamīds ir kancerogēna viela, kas var veidoties cieti saturošos produktos, tos apstrādājot augstās temperatūrās (augstākās par 120 ºC) — cepot, fritējot un grauzdējot (kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdētā maizē un grauzdiņos). Cieti saturošu produktu ...lasīt vairāk

+371 26814075
Noteikumi par uztura normām

2012.gada 13.martā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” Noteikumi, kas stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā, nosaka ....lasīt visu tekstu

Programma 5 DIENĀ

Lai sabiedrībā palielinātu dārzeņu un augļu patēriņu, daudzviet pasaulē darbojas programma 5 DIENĀ: Kanādā, ASV, Dānijā, Vācijā, Spānijā, Igaunijā un citās valstīs. Programmas 5 DIENĀ ideja ir ļoti vienkārša: katrā ēdienreizē ir jābūt dārzeņu vai augļu porcijai, piemērām ....lasīt visu tekstu

Alergēnu kontrole pārtikas apritē

Mūsdienīgā medicīna pagaidām nevar pilnībā izārstēt pārtikas alerģiju un cilvēkiem ar šādu problēmu ir jāizvairās no alergēnu saturošas pārtikas lietošanas. Tas nenozīmē, ka pārtikas uzņēmumam ir jāatsakās no minēto izejvielu lietošanas vai produktu ražošanas. Lai paaugstinātu patērētāju un klientu uzticību, pārtikas uzņēmumi izstrādā un ievieš .....lasīt visu tekstu

Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

Kā ir noteikts Regulas 1935/2004 3.pantā, materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei. Konkrēti labas ražošanas prakses pasākumi ir aprakstīti Komisijas Regulā Nr. 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam ir paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi. Regulas prasības piemēro no .....lasīt visu tekstu

HACCP principu ieviešana

Mūsdienīgā pasaulē viena no svarīgajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: ....lasīt visu tekstu

Sertifikācija atbilstoši ISO 22000 prasībām

Lai saņemtu starptautiski atzītu ISO 22000 sertifikātu, vispirms jāizlemj, kas nodarbosies ar sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. Ja uzņēmumā ir speciālists ar pieredzi, kas labi orientējas pārtikas drošuma jautājumos un standarta prasībās, tad šo darbu var veikt pašiem spēkiem. Tomēr biežāk uzņēmumi ...lasīt visu tekstu